top of page

VILLKOR FÖR KURSDELTAGANDE

Minderåriga kursdeltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Kunskapskrav

Beroende på vilken utbuldning du väljer finns det olika kunskapskrav. För endagars utbildningar krävs inga förkunskaper, för EBP Grundkurs - Steg 4 krävs en tränarutbildning eller terapeutisk utbildning. Om du har frågor om just kunkapskrav så kontakta oss på info@evidensbaseradpraktik.se så hjälper vi dig!

Kursinnehåll och kursansvarig

Uppgifter om den som är ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan samt av din anmälningsbekräftelse.

Kursstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Om inte annat framgår av kursinformationen eller av din anmälningsbekräftelse skickas även en faktura tillsammans med kallelsen. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura däremot ett kvitto från oss när du betalt via hemsidan som är att föredra.

 

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen och i din anmälningsbekräftelse. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Inga anmälningar accepteras fysiskt utan måste gå genom vår hemsida.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss på info@evidensbaseradpraktik.com

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit.

Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 20 % av kursavgiften.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

Du kan avbeställa en kurs som ännu inte startat eller icke-utförda delar av kursen genom att kontakta oss på mail info@evidensbaseradpraktik.com

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Studietid och kursmaterial

Av vår kursspecifika information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många dagar kursen omfattar.

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till din lokala avdelning, se nedan under ”Kontaktuppgifter”. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på konsumentverkets hemsida.

bottom of page